ขั้นตอนการเสนอโครงการ


ลงทะเบียน

Login เข้าสู่ระบบ

กรอกรายละเอียดเสนอโครงการและบันทักเข้าระบบ

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองโครงการ

ประกาศผลการอนุมัติโครงการ